Stabilný podnik


GECO, s.r.o. získalo za rok 2018 ocenenie STABILNÝ podnik so zahraničným vlastníkom s dlhšou ako 15 ročnou tradíciou v kategórii Stabilný podnik so zahraničným vlastníkom a zároveň na základe výsledku hodnotenia bol spoločnsti GECO, s.r.o. v hodnotiacom a informačnom systéme SIMS pridelený titul "STABILNÝ PODNIK 2018".
Z celkového počtu 5762 podnikov, ktoré vznikli v rokoch 1999 až 2002 so zahraničným vlastníkom je v súčasnosti aktívnych len 3315 a kritériá hodnotiaceho modelu spĺňa len 214.

 
 
Analýza stability slovenských podnikov bola zameraná na SME podniky (pod¾a kritérií EU) vlastnené tuzemskými majiteľmi, ktoré dlhodobo  podnikajú  v komerèných odvetviach výroby, obchodu a služieb.
Hodnotenie takto vybraných subjektov bolo realizované formou kombinácie bankrotných a bonitných modelov a bolo doplnené finanèné a nefinanèné K.O. kritériá. (napr. stupeò finanènej samostatnosti > 8%, priemerná výška odvodov na poistení a ostatných záväzkov voèi štátu, priemeru mesaèných odvodov,... )
Bankrotné modely boli odvodené na základe skutoèných dát u firiem, ktoré v minulosti zbankrotovali, alebo naopak prosperovali. Vychádza sa z predpokladu, že vo firme dochádza už nieko¾ko rokov pred úpadkom k istým anomáliám, v ktorých sú obsiahnuté symptómy budúcich problémov, charakteristické práve pre ohrozené firmy. Bonitné modely predikujú finanèné zdravie úètovnej jednotky.
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie